Martinus lære
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Martinus
Martinus lære er vigtige indsigter, for åndsvidenskaben. Martinus var en dansk forfatter, filosof og spirituel lærer, der er kendt for sit omfattende værk "Livets Bog". I dette blog indlæg vil jeg gå i dybden med Martinus Lære.
Martinus

Hvem er Martinus Thomsen?

Martinus Thomsen (1890-1981) var en dansk forfatter, filosof og spirituel lærer, der er kendt for sit omfattende værk “Livets Bog”. Martinus hævdede, at hans værk var baseret på en åbenbaring, som han havde modtaget i 1921, og som indeholdt en dyb og omfattende forståelse af universets og menneskets eksistens.

Martinus beskrev i sit værk en kosmologi, der omfattede både fysiske og åndelige dimensioner af universet. Han beskrev blandt andet en række inkarnationer og livsformer, som sjælen gennemgår på sin vej mod fuld bevidsthed og forening med Gud. Han betonede også betydningen af kærlighed, medfølelse og ansvarlighed i vores liv og relationer til andre levende væsener.

Martinus’ værk “Livets Bog” består af syv bind og er blevet oversat til flere sprog. Hans filosofi og spirituelle lære har fortsat en betydelig tilhængerskare i Danmark og internationalt, og der findes også en række foreninger og organisationer, der arbejder med at formidle og udbrede hans lære.

Martinus kosmologi

Martinus’ kosmologi er en omfattende beskrivelse af universet, som han hævdede at have modtaget i en åbenbaring. Han beskrev universet som en helhed, der består af både fysiske og åndelige dimensioner, og som er en organisk enhed.

Ifølge Martinus består universet af en række bevidsthedsniveauer eller verdener, der er organiseret hierarkisk. Disse bevidsthedsniveauer spænder fra de laveste, materielle niveauer til de højeste, åndelige niveauer. Hver bevidsthedsverden har sin egen bevidsthedsform og dens eget formål i den samlede kosmiske plan.

Martinus beskrev også en række livsformer, som sjælen gennemgår på sin vej mod fuld bevidsthed og forening med Gud. Han hævdede, at sjælen vandrer gennem forskellige inkarnationer og gennemgår en række livsformer i forskellige verdener for at opnå denne fulde bevidsthed.

Martinus betonede også betydningen af kærlighed, medfølelse og ansvarlighed i vores liv og relationer til andre levende væsener. Han hævdede, at alle levende væsener er en del af den samme organisme, og at vi derfor har et ansvar for at tage hensyn til hinanden og til hele universet.

Martinus’ kosmologi er en omfattende og kompleks beskrivelse af universet og menneskets plads i det. Hans lære har fortsat en betydelig tilhængerskare i Danmark og internationalt, og der findes en række foreninger og organisationer, der arbejder med at formidle og udbrede hans lære.

Hvilke kosmiske love og principper fandt Martinus?

Martinus beskrev en række kosmiske love og principper, som han hævdede styrer sjælens udvikling og inkarnationer. Nogle af disse love og principper inkluderer:

 1. Lovene om reinkarnation og karma: Martinus hævdede, at sjælen gennemgår en række inkarnationer i forskellige livsformer og i forskellige verdener for at opnå fuld bevidsthed og forening med Gud. Han betonede også, at sjælen bærer karmiske følger af tidligere handlinger og valg, som påvirker dens nuværende inkarnation og udvikling.

 2. Lovene om polaritet og dualitet: Martinus beskrev, hvordan universet er opdelt i polariteter og dualiteter, såsom lys og mørke, varme og kulde, godt og ondt. Han hævdede, at disse polariteter og dualiteter er en nødvendig del af universets struktur og sjælens udvikling, og at sjælen må lære at balancere og integrere dem for at opnå fuld bevidsthed.

 3. Lovene om årsag og virkning: Martinus hævdede, at alle handlinger og valg har konsekvenser og påvirker ikke kun den enkelte sjæl, men også universet som helhed. Han betonede, at sjælen har et ansvar for at tage hensyn til andre levende væsener og at tage positive valg og handlinger, som vil bidrage til universets harmoni og balance.

 4. Lovene om evolution og involution: Martinus beskrev, hvordan sjælen gennemgår en proces med både evolution og involution, hvor den bevæger sig fra en tilstand af ubevidsthed og separation til en tilstand af fuld bevidsthed og forening med Gud. Han hævdede, at denne proces er en naturlig del af universets udvikling og at sjælen gradvist udvikler sig gennem forskellige inkarnationer og erfaringer.

 5. Lovene om kærlighed og medfølelse: Martinus betonede, at kærlighed og medfølelse er centrale principper, som sjælen bør følge i sit liv. Han hævdede, at kærlighed og medfølelse er universelle kræfter, som binder universet sammen og som kan hjælpe sjælen med at udvikle sig og opnå fuld bevidsthed og forening med Gud.

Hvad var Martinus syn på sjælen og genfødsel?

Ifølge Martinus er sjælen den evige, bevidste kerne af vores væsen, som eksisterer på tværs af tid og rum. Han beskrev sjælen som en del af det store kosmiske væsen, som han kaldte “Det Evige Liv”.

Martinus hævdede, at sjælen gennemgår en række inkarnationer i forskellige livsformer og i forskellige verdener for at opnå fuld bevidsthed og forening med Gud. Han betonede, at sjælen ikke er bundet til nogen bestemt form eller tilstand, men er en fri og evig bevidsthed, der stræber mod stadig større erkendelse og fuldkommenhed.

Martinus beskrev også en række kosmiske love og principper, som styrer sjælens udvikling og inkarnationer. Ifølge Martinus er genfødsel en naturlig del af sjælens udvikling og en måde, hvorpå sjælen kan lære og udvikle sig i forskellige livsformer og i forskellige verdener.

Martinus betonede dog også, at sjælen har en fri vilje og et ansvar for at vælge den rette vej i sit liv og for at tage hensyn til andre levende væsener. Han hævdede, at kærlighed, medfølelse og ansvarlighed er centrale principper, som sjælen bør følge i sit liv, og som vil hjælpe sjælen med at udvikle sig og opnå fuld bevidsthed.

Hvad er Martinus indsigter om inkarnationer?

Ifølge Martinus er inkarnationer en naturlig del af sjælens udvikling og en måde, hvorpå sjælen kan lære og udvikle sig i forskellige livsformer og i forskellige verdener. Han hævdede, at sjælen vandrer gennem forskellige inkarnationer for at opnå fuld bevidsthed og forening med Gud.

Martinus beskrev en række kosmiske love og principper, som styrer sjælens inkarnationer og udvikling. Ifølge Martinus er sjælen ikke bundet til nogen bestemt form eller tilstand, men er en fri og evig bevidsthed, der stræber mod stadig større erkendelse og fuldkommenhed.

Martinus hævdede også, at sjælen ikke kun inkarnerer på jorden, men også i andre verdener og livsformer i universet. Han beskrev en række livsformer, som sjælen kan inkarnere i, herunder menneskelige, dyriske og vegetabilske livsformer, samt livsformer i andre dimensioner og verdener.

Martinus betonede dog også, at sjælen har en fri vilje og et ansvar for at vælge den rette vej i sit liv og for at tage hensyn til andre levende væsener. Han hævdede, at kærlighed, medfølelse og ansvarlighed er centrale principper, som sjælen bør følge i sit liv, og som vil hjælpe sjælen med at udvikle sig og opnå fuld bevidsthed.

Forklaring af Martinus: Lovene om polaritet og dualitet

Ifølge Martinus beskriver lovene om polaritet og dualitet fundamentale principper i universet.

Loven om polaritet refererer til det faktum, at alt i universet eksisterer som modsætninger, der supplerer hinanden. Dette kan ses i naturen, hvor der er dag og nat, varme og kulde, liv og død osv. Ifølge Martinus er denne lov en del af den kosmiske plan, og dens formål er at skabe balance og harmoni i universet.

Loven om dualitet er tæt beslægtet med loven om polaritet og henviser til den grundlæggende dualitet, der eksisterer i universet mellem ånd og materie. Ifølge Martinus er denne dualitet et resultat af skabelsen af ​​universet, hvor ånd og materie blev adskilt fra hinanden, og de to blev nødt til at samarbejde for at skabe en harmonisk balance.

Martinus understreger, at selvom polaritet og dualitet kan opfattes som modsætninger, er de to principper faktisk indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende. Loven om polaritet og dualitet bidrager til at skabe en harmonisk balance i universet og kan ses som en manifestation af den kosmiske kærlighed, der binder alt sammen.

Forklaring på Martinus Lovene om årsag og virkning?

Martinus’ love om årsag og virkning er baseret på den kosmiske lovmæssighed om, at alt i universet er forbundet og påvirker hinanden. Ifølge Martinus er alt i universet resultatet af en årsag og derfor har alt en virkning.

Denne lov om årsag og virkning kan opdeles i tre underlove:

 1. Loven om karma: Ifølge denne lov påvirkes vores liv af de handlinger, vi har udført i vores tidligere liv. Derfor er vores nuværende tilstand afhængig af vores tidligere handlinger og beslutninger.

 2. Loven om genoprettelse: Denne lov handler om, at alt, hvad vi gør i livet, vil have en konsekvens eller virkning, som skal genoprettes på et tidspunkt. Hvis vi udfører en handling, der påvirker en anden person negativt, vil vi på et tidspunkt opleve samme negative konsekvenser.

 3. Loven om tilbagevirkende kraft: Denne lov forklarer, at vores handlinger ikke kun har en virkning i fremtiden, men også kan have en tilbagevirkende kraft på vores fortid. Det betyder, at vores tidligere liv også kan påvirkes af de handlinger, vi udfører i vores nuværende liv.

Martinus’ love om årsag og virkning er en påmindelse om, at alt i universet er forbundet og påvirker hinanden, og at vores handlinger og beslutninger vil have konsekvenser i vores liv og i universet som helhed.

Forklaring på Martinus Lovene om evolution og involution?

Martinus’ Lovene om evolution og involution er centrale i hans kosmologi og beskriver de to modsatrettede processer, der ifølge Martinus danner universets grundlæggende struktur.

Evolution er den proces, hvorved livsformer bevæger sig fra et lavere til et højere udviklingsstadie. Dette sker gennem en gradvis forfining af den kosmiske bevidsthed, der ligger til grund for livet.

Involution er derimod den modsatte proces, hvorved bevidstheden bevæger sig fra et højere til et lavere udviklingsstadie. Dette sker, når bevidstheden bliver mere og mere fokuseret på materien og derved mister forbindelsen til sin oprindelige åndelige essens.

Ifølge Martinus er evolution og involution to modsatrettede processer, der er nødvendige for at skabe universets dynamiske balance. Evolutionsprocessen fører livsformer fra et lavere til et højere udviklingsniveau, mens involutionen fører bevidstheden fra et højere til et lavere udviklingsniveau.

Martinus ser evolution og involution som to sider af samme sag, der arbejder sammen for at skabe en kosmisk harmoni og balance. Han mener, at mennesker kan bidrage til denne harmoni ved at forfine deres bevidsthed gennem åndelig udvikling og dermed styrke den positive side af denne dualitet.

Paaske aeg Anabella

Martinus forhold til begrebet Kærlighed?

Martinus lægger stor vægt på begrebet Kærlighed og betragter det som en fundamental kraft i universet og i menneskets liv. Ifølge Martinus er Kærlighed den højeste eksistentielle kraft og grundlaget for alt liv og alle eksistenser.

Martinus beskriver Kærlighed som en kraft, der er universel og ikke begrænset af tid og rum. Han siger, at Kærlighed er en aktiv kraft, der er konstant i bevægelse og udvider sig ud i universet. Ifølge Martinus er Kærlighed ikke kun en følelse eller en emotionel tilstand, men en åndelig kraft, der manifesterer sig i alt liv.

Martinus lægger også stor vægt på betydningen af at udøve Kærlighed i praksis. Han mener, at det er vigtigt at udvise medfølelse og empati for andre levende væsener, og at dette er nøglen til en fredelig og harmonisk verden. Ifølge Martinus kan udøvelse af Kærlighed også føre til personlig udvikling og åndelig vækst.

Martinus opfordrer også til at se på universet og alt liv som en helhed, og at Kærlighed er den kraft, der binder alt sammen. Han mener, at hvis vi kan lære at se verden på denne måde og udøve Kærlighed i vores handlinger, vil vi kunne skabe en mere harmonisk og fredelig verden for os alle.

Martinus forhold til begrebet medfølelse?

Martinus betragtede medfølelse som en vigtig egenskab, som kan hjælpe os med at udvikle en mere kærlig og harmonisk tilgang til tilværelsen. Han mente, at medfølelse er en naturlig del af vores bevidsthed, og at den kan dyrkes og styrkes gennem åndelig praksis og bevidsthedsudvikling.

Ifølge Martinus er medfølelse en udvidelse af vores selv, hvor vi er i stand til at sætte os i andre menneskers sted og forstå deres perspektiv og følelser. Medfølelse indebærer også en dyb respekt og omsorg for alle levende væsner og naturen som helhed.

Martinus understregede, at medfølelse ikke kun handler om at hjælpe andre og lindre deres lidelse, men også om at se det positive potentiale i enhver situation og i ethvert menneske. Han mente, at medfølelse kan være en drivkraft for vores personlige og åndelige udvikling, da den kan åbne vores hjerte og sind for nye muligheder og perspektiver.

meditation

En meditation af Martinus lærdom

Martinus tilskyndede til en form for meditationspraksis, som han kaldte “intuitiv kosmisk analyse” eller “kosmisk meditation”. Dette er en form for kontemplativ meditation, hvor man reflekterer over kosmiske principper og symboler i Martinus’ kosmologi for at opnå dybere indsigt og forståelse.

Ifølge Martinus er alt i universet forbundet og udtryk for den samme kosmiske bevidsthed, og denne bevidsthed kan kontempleres og erfares gennem meditation og introspektion. Martinus lærer, at der findes en kosmisk hierarki af bevidstheder og at den menneskelige bevidsthed er en del af denne hierarki. Gennem meditation kan man hæve sin bevidsthed og nå højere niveauer af den kosmiske hierarki.

En kosmisk meditation kan begynde med at vælge et kosmisk symbol eller princip, som man ønsker at fordybe sig i. Derefter kan man bruge åndedrætsøvelser og afslapningsteknikker for at forberede sig mentalt og fysisk. Når man er klar, kan man begynde at reflektere over symbolet eller princippet og prøve at forstå dets dybere betydning og sammenhæng med universet som helhed.

Målet med en kosmisk meditation er ikke kun at opnå personlig indsigt og forståelse, men også at bidrage til universets evolution og vækst. Martinus betonede vigtigheden af at leve i harmoni med kosmos og bruge sin indsigt til at skabe en mere fredelig og kærlig verden.

Et eksempel på en kosmisk meditation?

En kosmisk meditation kan tage mange forskellige former, men her er et eksempel på en simpel øvelse:

 1. Find et roligt og behageligt sted, hvor du kan sidde i fred i ca. 10-15 minutter.
 2. Sæt dig med rank ryg og luk øjnene.
 3. Begynd at trække vejret dybt og roligt, og lad din opmærksomhed følge din vejrtrækning.
 4. Forestil dig nu, at du befinder dig i et mørkt, uendeligt rum fyldt med stjerner og galakser.
 5. Forestil dig, at du begynder at svæve gennem rummet og oplever det som om du er en del af det.
 6. Fokuser på følelsen af at være en del af det kosmiske væsen og opleve det som en ubetinget kærlighed og enhed.
 7. Fortsæt med at trække vejret roligt og dybt, mens du fordyber dig i denne følelse af enhed med det kosmiske.
 8. Efter nogle minutter kan du langsomt åbne øjnene og vende tilbage til din normale bevidsthedstilstand.

Husk på, at denne meditation kun er et eksempel, og at der findes mange forskellige måder at praktisere kosmisk meditation på. Det vigtigste er at finde en praksis, der virker for dig, og som hjælper dig med at føle dig mere forbundet med det kosmiske og universelle.

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Vil du gerne lære en masse spirituelt? Følg min Blog og Podcast: Det Spirituelle Kompas

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »

Del mit Blog Indlæg: